Θέμα: Συνταξιοδοτικά

«Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις»
Ψηφίστηκε στην ολομέλεια της Βουλής ο Ν.3620 (ΦΕΚ 276Α/11-12-2007) που αναφέρεται στην αύξηση συντάξεων του Δημοσίου και την ένταξη στο συντάξιμο μισθό του επιδόματος θέσης ευθύνης από 1-1-2008 όσων διετέλεσαν στο παρελθόν ή διατελούν σήμερα προϊστάμενοι οργανικών μονάδων.
Οι κυριότερες διατάξεις που αφορούν τους εκπαιδευτικούς ως πολιτικούς υπαλλήλους είναι οι εξής:

Άρθρο 1
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρ. 1 ρυθμίζεται και νομοθετικά η αύξηση του επιδόματος εξομάλυνσης που χορηγήθηκε ήδη από 1-1-2007 προκειμένου μαζί με την αύξηση του βασικού μισθού ενέργειας , να προκύψει για τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου αύξηση της βασικής σύνταξης, για το έτος 2007, κατά 4%.
Έτσι από 1-1-2007 το επίδομα εξομάλυνσης καταβάλλεται ως εξής:
Για σύνταξη
μέχρι 330 € επίδομα 19 €
»από 330,01 € » 456 € » 25 €
»από 456,01 € » 761 € » 37
»από 761,01 € » 1.100 € » 62 €
»από 1.100,01 € » 1.300 € » 67 €
»από 1.300,01 € » 1.500 € » 71 €
»από 1.500,01 € » 1.800 € » 75 €
»από 1.800,01 € » 2.100 € » 79 €
»από 2.100,01 € » 2.400 € » 84 €
»από 2.400,01 € » 3.000 € » 90 €
»από 3.000,01 € » 3.500 € » 97 €
»από 3.500,01 € και άνω » 105 €
Με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου ρυθμίζεται ότι η κατώτατη σύνταξη του Δημοσίου καθορίζεται, σε ποσοστό 37% του μηνιαίου βασικού μισθού του εισαγωγικού Μ.Κ της Π.Ε κατηγορίας , όπως ισχύει κάθε φορά. Σήμερα είναι 892 χ 37% = 330 €. (Στο ποσό αυτό θα προστεθεί το επίδομα εξομάλυνσης καθώς και τυχόν καταβαλλόμενο επίδομα ανικανότητας).
Άρθρο 4
Με τις διατάξεις της παρ.4ι εντάσσεται από 1-1-2008 στο συντάξιμο μισθό για τους πολιτικούς υπαλλήλους, προϊσταμένους οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, το επίδομα θέσης ευθύνης της παρ.1 του άρθρου 13 του Ν.3205/2003, ανεξάρτητα εάν αποχωρούν από τις θέσεις αυτές. Επί συρροής αξιώσεων για
υπολογισμό του εν λόγω επιδόματος από δύο βαθμίδες , λαμβάνεται υπόψη μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα.
Σύμφωνα με το Ν.3205/2003 τα επιδόματα των στελεχών της εκπαίδευσης αποτελούνται από το επίδομα θέσης ευθύνης και το επίδομα ειδικής απασχόλησης. Δεν εντάσσεται στο συντάξιμο μισθό ολόκληρο το επίδομα αλλά μόνο το επίδομα θέσης ευθύνης.
Έτσι για τους για τους σχολικούς συμβούλους θα προστεθεί στο συντάξιμο μισθό 175 χ 80% =140 €
Για τους Προϊσταμένους Γραφείων 135 χ 80% =108 €
Για τους Διευθυντές Λυκείων καιν Τ.Ε.Ε. 130 χ 80%=104 €
Για τους Διευθυντές Γυμνασίων και 4/θ Δημ. Σχολείων 115 χ 80% =92 €
Για τους Υπ/ντές και Προϊσταμένους εκπ/κών θεμάτων 70 χ 80% = 56 €
και για τους Προϊσταμένους των 1/θ, 2/θ, 3/θ Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων 35 Χ 80% =28 €
Οι συντάξεις όσων έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν μέχρι 31-12-2007 και ελάμβαναν αυτό το επίδομα όταν ήταν εν ενεργεία, αναπροσαρμόζονται οίκοθεν ή με αίτηση των ενδιαφερομένων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
Η διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της σύνταξης που δικαιούνται τα πρόσωπα αυτά την 31-12-2007 και της σύνταξης που θα υπολογιστεί με την ένταξη του επιδόματος ευθύνης στο συντάξιμο μισθό την 1-1-2008, θα καταβληθεί σε 3 δόσεις: ποσοστό 30% την 1-1-2008, 30% την 1-1-2009 και 40% την 1-1-2010.
To επίδομα ευθύνης όλων των στελεχών της εκπ/σης από 1-1-2008 υπόκειται σε κράτηση 6,67% για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ποσό
Α΄ δόση
1-1-2008
Β΄ δόση
1-1-2009
Γ΄ δόση
1-1-2010
Σχολικοί Σύμβουλοι και Δ/ντές Εκπ/σης
175
42
84
140
Προϊστάμενοι Γραφείων
135
32,40
64,80
108
Διευθυντές Λυκείων & Τ.Ε.Ε
130
31,20
62,40
104
Διευθυντές Γυμνασίων και 4/θέσιων Δημ. Σχολείων και άνω
115
27,60
55,20
92
Υπ/ντές σχολικών μονάδων και Προϊστάμενοι εκπ/κών θεμάτων Δ/νσεων
70
16,80
33,60
56
Προϊστάμενοι 1/θ, 2/θ, 3/θ Δημ. Σχολείων και Νηπιαγωγείων
35
8,40
16,80
28
Διευκρίνηση.: 1.Οι ανωτέρω δόσεις ισχύουν για όσους αποχωρούν με 35 έτη υπηρεσίας. Το ποσό του επιδόματος που δικαιούται κάποιος που συνταξιοδοτείται είναι ανάλογο των ετών συντάξιμης υπηρεσίας.
Επίδομα χ 80% χ έτη υπηρ. : 35
2. Όσοι αποχωρούν μετά το 2008 και δεν είναι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων κατά το χρόνο της παραίτησης, διετέλεσαν όμως στο παρελθόν κατά την διάρκεια του εργασιακού τους βίου , θα το πάρουν και αυτοί σύμφωνα με τις ανωτέρω δόσεις.
Οι διατελέσαντες στο παρελθόν προϊστάμενοι οργανικών μονάδων που είναι σήμερα συνταξιούχοι θα πρέπει να αποστείλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου βεβαίωση που να αποδεικνύει την ιδιότητά τους αυτή καθώς και αίτηση χορήγησης του επιδόματος.
Με τις διατάξεις της παρ. 1 τροποποιείται η διάταξη του Κώδικα των Πολιτικών και εντάσσεται μέσα στις ασθένειες που δίνουν τη δυνατότητα στον πάσχοντα να συνταξιοδοτηθεί με 15 χρόνια υπηρεσίας το διάχυτο γιγαντιαίο αιματολεμφαγγείωμα, εφόσον υπάρχει ποσοστό αναπηρίας 67%.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 δίνεται η δυνατότητα σε άγαμες θυγατέρες θανόντος συνταξιούχου να ζητούν αναβολή του μεριδίου της σύνταξής τους οπότε ανακαθορίζεται η σύνταξη των λοιπών συνδικαιούχων προσώπων. ( Δηλαδή αν η ορφανή κόρη παντρευτεί ή αρχίσει να εργάζεται, το μερίδιό της περιέρχεται στη μητέρα της και τα αδέλφια της και όχι στο Δημόσιο όπως σήμερα.)
Με τις διατάξεις της παρ.6 θεωρείται σαν συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας μέχρι μία πενταετία αντί της τριετίας που ίσχυε μέχρι τώρα.
Η ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Με την παρ.9 του ιδίου άρθρου αποκαθίσταται μερικώς μια αδικία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σχετικά με τη σύνταξη του αποβιώσαντος συζύγου. Μέχρι τώρα αν και οι δύο σύζυγοι ήσαν δημόσιοι υπάλληλοι σε περίπτωση θανάτου ενός των συζύγων ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούνταν δύο συντάξεις αλλά επέλεγε τη μία.
Τώρα δίνεται η δυνατότητα στον επιζώντα των συζύγων να λάβει και δεύτερη σύνταξη, εφόσον δεν υπάρχουν συνδικαιούχα της σύνταξης αυτής τέκνα..
Στην περίπτωση αυτή η μία εκ των δύο συντάξεων κατόπιν, επιλογής, καταβάλλεται μειωμένη κατά 75% και ασφαλώς αυτή θα είναι η μικρότερη. Δηλαδή ο επιζών θα επιλέξει τη μεγαλύτερη εκ των δύο συντάξεων και θα λάβει επίσης το 25% της δεύτερης σύνταξης.
Άρθρο 5
Τέλος με τη παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου δίνεται η δυνατότητα στους δημάρχους και τους προέδρους κοινοτήτων, εφόσον επιλέξουν την καταβολή των εξόδων παράστασης αντί των αποδοχών της οργανικής τους θέσης να εξακολουθήσουν να διέπονται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που είχαν πριν την εκλογή τους, οπότε και η θητεία τους ως αιρετών οργάνων των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. θεωρείται ως πραγματική και συντάξιμη στη θέση από την οποία προέρχονται. Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον ασφαλισμένο υπολογίζονται επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης και παρακρατούνται από τα έξοδα παράστασης.
Αθήνα 18-12-2007
Για το ΙΠΕΜ-ΔΟΕ
Μπαλάγκας Γιάννης
Τηλ. 2103314837

2 σκέψεις σχετικά με το “Θέμα: Συνταξιοδοτικά

Add yours

 1. Σχετικά με το επίδομα θέσης ευθύνης.
  Όσοι διετέλεσαν διευθυντές Λυκείων στο εξωτερικό είναι στην μαύρη λίστα;
  Ή δικαιούνται και αυτοί το επίδομα θέσης ευθύνης;
  Έχω συνταξιοδοτεί την 1/11/07.
  Έκανα διεύθυνση (Λυκειάρχη) σε Ελληνικό σχολείο (Λύκειο) τέσσερα χρόνια.
  Η παραπάνω θέση μου επιβεβαιώνετε με στοιχεία του ελληνικού προξενείου, και είναι γνωστό σε όλους (τους αρμόδιους, υπεύθυνους) η θέση του λυκειάρχου είναι με απόφαση του προξενείου.

 2. ΉμουνΑναπληρρωτής Διευθυντής σε Σχολείο με απόφαση του Πυσπε μέχρι στις 31 _8_2010, τον Ιούνιο πήρα μετάθεση σε ΚΕΔΔΥ .
  Το Γραφείο εκπαίδευσης μου έκοψε τα επιδόματα της θέσης για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, θέλω να ρωτήσω αν τα δικαιούμαι
  Ευχαριστώ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: