Αποσπάσεις Εκπ/κων ΠΕ και ΔΕ σε φορείς αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ 2008-09

«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2008 – 2009 σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις διαδικασίες του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186Α΄)».

Προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2008-2009, σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες, καθώς και οι προθεσμίες της παρούσας εγκυκλίου.

Α. ΓΕΝΙΚΑ:

Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης, όπως είναι γνωστό, διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167Α΄), όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, κυρίως με το άρθρο 6, παρ.6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ186Α΄), το άρθρο 9 παρ. 2 του N.2986/2002 (ΦΕΚ 24Α΄) και το άρθρο 14, παρ.6 στ του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ141Α΄). Ειδικότερα, στο άρθρο 17 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24Α΄) αναφέρεται ότι καταργείται κάθε διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, εξαιρουμένης της περίπτωσης απόσπασης στον

Ο.Ε.Ε.Κ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14, παρ.6, περίπτωση στ, του κεφ.Δ΄ του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ141Α΄).

  • Σύμφωνα με τα παραπάνω, στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας, μόνον όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης και στον Ο.Ε.Ε.Κ., με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186Α΄), θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης και λαμβάνουν μονάδες μετάθεσης της οργανικής τους θέσης.

  • Επίσης, θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης, αλλά λαμβάνουν μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου της έδρας της υπηρεσίας στην οποία αποσπάστηκαν, όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού και της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, στο Δημοτικό Σχολείο Ισραηλινής κοινότητας Αθηνών, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης.

  • Σε κάθε άλλη περίπτωση απόσπασης εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. με τις διαδικασίες του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186Α΄), οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μονάδες συνθηκών διαβίωσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας προς την υπηρεσία όπου αποσπάστηκαν, χωρίς να λογίζεται ότι υπηρετείται κατ’ αυτόν τον τρόπο η οργανική τους θέση.

Διαδικασία Αποσπάσεων:

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 6, παρ.6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186Α΄), αρ.14, παρ.29ι του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄) και αρ.16, παρ.10 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ1Α΄), προκύπτει ότι:

α) Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ γίνονται με υπουργική απόφαση, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), που λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου

β) Οι αποσπάσεις στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης γίνονται με υπουργική απόφαση, ύστερα από γνώμη των κατά τόπους ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ

γ) Οι αποσπάσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνονται με υπουργική απόφαση, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων καθ’ ύλη οργάνων των νομικών αυτών προσώπων. Στην πρόταση θα αναφέρεται το έργο που θα κληθούν να διεκπεραιώσουν οι υπό απόσπαση εκπαιδευτικοί. Στην παρούσα εγκύκλιο δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία αποσπάσεων σε σχολικές ή άλλες βιβλιοθήκες παρά μόνο σε Δημόσιες του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141Α΄).

Ειδικότερα για τις αποσπάσεις στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

Οι προτεινόμενοι για απόσπαση εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν σχέση με την ειδικότητα του Τμήματος που τους προτείνει, με σχετική αιτιολόγηση.

Οι εκπαιδευτικοί που θα αποσπασθούν σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ θα ασκούν με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή των Προϊσταμένων αντίστοιχα των ΤΕΙ έργο σχετικό μόνο με υποβοήθηση των Τμημάτων σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών.

Σε αντίθετη περίπτωση, καμία απόσπαση δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού.

Τυχόν υποβληθείσες πριν από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου προτάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Για τους εκπαιδευτικούς:

Οι εκπαιδευτικοί που, σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδιαφέρονται να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2008-2009 σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων (επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες), υποβάλλοντας παράλληλα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο πλησιέστερο Γραφείο (ή Γραφείο Ε.Ε.) ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από 2-4-2008 μέχρι και 14-4-2008.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν έναν μόνο φορέα και (σύμφωνα με την αντίστοιχη εγκύκλιο αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) μέχρι 5 ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ. Εάν για έναν εκπαιδευτικό ικανοποιηθεί αίτηση απόσπασης σε φορέα, στη συνέχεια δεν εξετάζεται η αίτησή του για απόσπαση σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος και δεν θα επικυρωθούν από τις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα ληφθούν υπόψη. Σε καμία περίπτωση η αίτηση δεν θα υποβάλλεται απευθείας από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ ή στον φορέα στον οποίο ενδιαφέρονται να αποσπαστούν.

Παράλληλα με την καταχώριση της αίτησής τους στο ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης αποσπάσεων, οι εκπαιδευτικοί καταθέτουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500

λέξεις) στο οποίο αναφέρονται τα τυχόν πρόσθετα τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και εργασίες, μελέτες, εμπειρία στη χρήση νέων τεχνολογιών) και ο συνολικός χρόνος απόσπασης εκτός οργανικής θέσης.

Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν απόσπαση στον Ο.Ε.Ε.Κ. οφείλουν να δηλώνουν στην αίτηση με σειρά προτίμησης τα Ι.Ε.Κ., στα οποία ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν, σε περίπτωση ικανοποίησης της αίτησης απόσπασής τους.

Υπενθυμίζεται στους εκπαιδευτικούς ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 (ΦΕΚ 75Α΄) και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του παραπάνω νόμου.

Για τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων /Γραφείων Εκπαίδευσης:

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ή των Γραφείων που καταχώρισαν τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών οφείλουν:

α) να διαβιβάσουν άμεσα:

  • Στη Διεύθυνση Διοικητικού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αποσπάσεις για την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

  • Στη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις αποσπάσεις που αναφέρονται σε ΓΑΚ και Δημόσιες Βιβλιοθήκες του Ν. 3149/2003 και

  • Στη Διεύθυνση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων του ΥΠΕΠΘ τις αντίστοιχες αιτήσεις για τις αποσπάσεις στα ΠΕΚ, προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές να προκαλέσουν σχετική γνωμοδότηση του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.

Διευκρινίζουμε ότι για τις προαναφερθείσες αποσπάσεις αρμόδιες είναι οι αντίστοιχες Διευθύνσεις του ΥΠΕΠΘ, όπως αναφέρονται και στον ακόλουθο πίνακα και όχι οι Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Τμήματα Γ΄.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠ.Ε.Π.Θ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Κεντρική Υπηρεσία

Δ/νση Διοικητικού

Α.Παπανδρέου 37

151 80 Αθήνα

210 3443226

Κα Κριεζή

Δημόσιες Βιβλιοθήκες και ΓΑΚ

Δ/νση Βιβλιοθηκών

και ΓΑΚ

Α.Παπανδρέου 37

151 80 Αθήνα

210 3442538

Κος Κωτούλας

Π.Ε.Κ.

Δ/νση Προσ/κού Ετέρων Κλάδων

Α.Παπανδρέου 37

151 80 Αθήνα

210 3442066

Κος Διαμαντής

  • Επίσης για τις αποσπάσεις που αφορούν την Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης αρμόδια είναι η Διεύθυνση Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠΕΠΘ όπου οι αιτήσεις γίνονται χειρόγραφα.

  • Όσον αφορά τις αποσπάσεις στο ΙΔΕΚΕ και στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων για γραμματειακή υποστήριξη, θα υποβάλλονται χειρόγραφες αιτήσεις στη Διεύθυνση ΙΔΕΚΕ η οποία έχει ήδη εκδώσει σχετική (αρ. 1243/19-03-08) εγκύκλιο. (Αχαρνών 417, ΤΚ 111 43. τηλ. 210-2530286, κα Αδάμ).

β) να διαβιβάσουν άμεσα τις αιτήσεις απόσπασης σε Γραφεία, Διευθύνσεις και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, προκειμένου να προκαλέσει, κατά περίπτωση, σχετική γνωμάτευση (πρόταση) του ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ αντίστοιχα, την οποία και θα αποστείλει προς το ΥΠΕΠΘ ηλεκτρονικά (Διευθύνσεις Προσωπικού Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης) για την έκδοση της σχετικής απόφασης (άρθρο 14 §29 περ.ι του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΤAX. ΚΩΔ.

ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 15 – 17

115 21

ΑΘΗΝΑ

210 – 6450491

κ. Μπαλιώτη

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΡΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ

691 00

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

25310 – 83510

κ. Ανέστη

Δ/ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26

811 00

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

22510 – 48163 κ. Πασινιός (α΄θμια)

22510 – 48154

κ. Χατζησάββα (β΄θμια)

Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 25Α & ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ

262 22

ΠΑΤΡΑ

2610 – 362404

κ. Σμυρλή (α΄θμια)

2610 – 362405

κ. Μαρτίνη (β΄θμια)

Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 22

501 00

ΚΟΖΑΝΗ

24610 – 49963

κ. Ηλιάδου (α΄θμια)

24610 – 21489

κ. Αδαμίδου (β΄θμια)

Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΦΩΤ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ & ΣΤΑΔΙΟΥ 12

453 33

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

26510 – 83979

κ. Κάντα

Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 23

412 22

ΛΑΡΙΣΑ

2410 – 539229

κ. Κική

Δ/ΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

491 00

ΚΕΡΚΥΡΑ

26610 – 82194-5

κ. Μπαμπαναράκη

Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65

570 01

ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310 – 474812

κ. Τριανταφύλλου

Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Λ. ΚΝΩΣΣΟΥ 6

713 06

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2810 – 302443

κ. Λούκα (α΄θμια)

2810 – 302455

κ. Βαρδουλάκη (β΄θμια)

Δ/ΝΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΜΗΡΟΥ 15 & ΕΣΤΙΑΣ 2

841 00

ΣΥΡΟΣ

22810 – 79615

κ. Ισαακίδης

Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΕΝΝΕΝΤΥ 38 – 40

221 00

ΤΡΙΠΟΛΗ

2710 – 230116

κΠαπαριστείδης (α΄θμια)

2710 – 230115

κ. Κολάρα (β΄θμια)

Δ/ΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8

351 00

ΛΑΜΙΑ

22310 – 66152

κ. Κυργιοπούλου(α΄θμια)

κ. Φλούλης (β΄θμια)

γ) να διαβιβάσουν άμεσα στις διοικήσεις των οικείων φορέων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΕΕΚ και λοιπών εποπτευομένων φορέων) τις αιτήσεις απόσπασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου οι φορείς αυτοί να συντάξουν προτάσεις, τις οποίες και θα αποστείλουν στο Υπουργείο ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί σε επόμενο έγγραφό μας.

Πίνακες που αποστέλλονται από επιμέρους Τμήματα, Σχολές Πανεπιστημίου, ΤΕΙ, ή ΙΕΚ δεν θα γίνονται δεκτοί.

ΦΟΡΕΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Κ.Ε.Ε.)

Ανδριανού 91,
105 56 Αθήνα

210 3310283

Κα Κιμισκίδου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Κ.Ε.Γ.)

Καραμαούνα 1,

Πλατεία Σκρά
551 32 Θεσσαλονίκη

2310 459101

Κος Βλάχος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.)

Λεωφ. Εθν.Αντίστασης 41,

142 34 Νέα Ιωνία Αττικής

210 2709091

Κα Τζακώστα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ)

3ης Σεπτεμβρίου 42 & Πολυτεχνείου,
104 33 Αθήνα

210 5203250

Κος Πανταζής

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Π.Ι.)

Μεσογείων 396,

153 41 Αγ. Παρασκευή Αττικής

210 6016364

Κα Μπρουγιαννάκη

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Πανεπιστημίου 28,

106 79 Αθήνα

210 3664778

Κος Γιαμάς

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

  • Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ή των Γραφείων της οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών οφείλουν να ελέγξουν την ορθότητα των δηλουμένων από τους εκπαιδευτικούς υπηρεσιακών στοιχείων καθώς και το αν αυτοί θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Δ της παρούσας. (Θα ακολουθήσει σχετικό έγγραφο οδηγιών με τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων).

Για τους εκπαιδευτικούς που ζητούν απόσπαση σε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ, να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος απόσπασης στο ίδιο ή άλλο Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ (σχολικά έτη).

 

Δ. ΚΩΛΥΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τις παρακάτω περιπτώσεις εκπαιδευτικών:

α) Όσων διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν τη διετή υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80Α΄).

β) Όσων είναι στελέχη της εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων, Τμημάτων Εκπαίδευσης, Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων) και η θητεία των οποίων λήγει μετά τις 31-08-2008.

γ) Όσων υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2008.

Αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών των παραπάνω περιπτώσεων δεν γίνονται δεκτές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  1. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπώνται και τους χορηγηθεί/ανανεωθεί η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, θα πρέπει υποχρεωτικά να ανακαλέσουν είτε την άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης είτε την απόσπασή τους.

2. Αιτήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 για τα ΠΕΚ και τον ΟΕΕΚ/ΙΕΚ

δεν θα γίνονται δεκτές.

Εφιστάται η προσοχή όλων των υπηρεσιών και φορέων για την αυστηρή τήρηση των ανωτέρω υποδείξεων και προθεσμιών.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η παρούσα εγκύκλιος αφορά αποσπάσεις ΜΟΝΟ σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ. Δήλωση λοιπών υπηρεσιών και φορέων δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Advertisement

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Αποσπάσεις Εκπ/κων ΠΕ και ΔΕ σε φορείς αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ 2008-09

Add yours

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: