αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2008[ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ]

υποβολή αιτήσεων από 2/4/2008 μέχρι και 14/4/2008

«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια, Σ.Μ.Ε.Α. και Τμήματα Ένταξης, Πειραματικά Σχολεία, Διαπολιτισμικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2008-2009».

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 περ.γ΄ του άρθρου 16 του Ν.1566/85, (όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86), καθώς και της παρ.8 του άρθρου 1 του Ν.3194/03, επιτρέπονται αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αντιμετώπιση σοβαρότατων αναγκών, όπως είναι βαριές και δυσίατες ασθένειες, συνυπηρέτηση συζύγων και εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Οι αποσπάσεις γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε αντίστοιχα.

Επισημάνσεις:

Εφιστάται η προσοχή στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπασθούν και δεν έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο στην οργανική τους θέση, ότι ο χρόνος απόσπασης δεν θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση.

Επισημαίνεται ότι όσοι διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν τη διετή υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/05, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης.

Υπενθυμίζεται στους εκπαιδευτικούς ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του παραπάνω νόμου.

Υποβολή Αιτήσεων – Προθεσμίες:

Αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, καλούνται από 02- 04 – 2008 μέχρι και 14- 04-2008 οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπασθούν για το διδακτικό έτος 2008 – 2009, να υποβάλουν αίτηση, μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων, (επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες), στο πλησιέστερο Γραφείο (ή Γραφείο Ε.Ε) ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου θα καταθέσουν και τα δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται μόνο μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών (γραφεία ή διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και όχι απευθείας στο Υπουργείο.

Από τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αίτηση απόσπασης για:

α. Μουσικά Σχολεία

β. Καλλιτεχνικά Σχολεία

Οι αιτήσεις για τα παραπάνω σχολεία υποβάλλονται μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών (γραφεία ή διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) στα οποία ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόσπαση μέχρι και για πέντε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (και ένα μόνο φορέα σύμφωνα με την αντίστοιχη εγκύκλιο αποσπάσεων σε φορείς)

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει υποβάλει αίτηση απόσπασης και σε υπηρεσίες ή φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ικανοποίηση της αίτησης αυτής αποκλείει την εξέταση των λοιπών αιτήσεων.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις (προσθήκες ή διαγραφές) των Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. απόσπασης.

Ανάκληση της αίτησης απόσπασης δεν θα γίνεται δεκτή, εκτός εάν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο εκπαιδευτικός έχουν προκύψει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

Επισυνάπτεται αναλυτικό σχέδιο οδηγιών, τις οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος για τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής αίτησης.

Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και Γραφείων, που θα καταχωρίσουν τις αιτήσεις, θα τις συγκεντρώνουν μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών και θα τις υποβάλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ταξινομημένες με βάση την πρώτη προτίμηση των αιτούντων εκπαιδευτικών (και στη συνέχεια κατά ειδικότητα και αλφαβητικά) αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων .

 

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

  1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 περ. Γ΄ του άρθρου 16 (Ν 1566/85).

Οι εκπαιδευτικοί, για τους οποίους συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στις προαναφερόμενες διατάξεις και επιθυμούν να αποσπασθούν, θα υποβάλουν αίτηση στο πλησιέστερο Γραφείο ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά την αίτηση που θα εκτυπώσει ο χρήστης του συστήματος και να την υπογράψουν μετά την τελική εισαγωγή των στοιχείων τους. Η αίτησή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων απόσπασης που επικαλούνται, (όπως βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου για περιπτώσεις ασθενείας, βεβαίωση της υπηρεσίας τού ή τής συζύγου για την περίπτωση συνυπηρέτησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση φοίτησης τέκνων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στην οποία να αναγράφεται το έτος και το εξάμηνο που φοιτούν κ.λπ.). Όλα τα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα, μαζί με όλες τις αιτήσεις, αποστέλλονται σε ένα μόνο φάκελο μεγέθους Α4, από τις υπηρεσίες στις οποίες υποβλήθηκαν, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

  1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α) Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ11, οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ12 για τη διδασκαλία του μαθήματος Ιστορίας της Τέχνης, καθώς και οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ13, ΠΕ19, ΠΕ20 που θα έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία έως 31 Αυγούστου 2008 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ως μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι).

β) Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής οι οποίοι έχουν τους παρακάτω κατά μάθημα αναφερόμενους τίτλους σπουδών και πενταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία στη Β΄θμια Εκπαίδευση έως 31 Αυγούστου 2008:

Ι. Μάθημα των Θεωρητικών της Μουσικής (Μουσική θεωρία και πράξη):

Πτυχίο αντίστιξης ή φούγκας ή δίπλωμα σύνθεσης. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.

ΙΙ. Μάθημα της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής:

Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.

ΙΙΙ. Μάθημα της Διεύθυνσης Χορωδιακών και Ορχηστρικών Συνόλων:

Τίτλοι σπουδών αντιστοίχου ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένοι από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α/ ΔΟΑΤΑΠ. Σημειώνουμε ότι αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα παραπάνω τυπικά προσόντα είναι δυνατό να προταθούν κατά την κρίση της καλλιτεχνικής επιτροπής, εκπαιδευτικοί που έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα του αντικειμένου «Θεωρητικά της Μουσικής» και τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.

IV. Μάθημα των Ευρωπαϊκών Μουσικών Οργάνων:

Δίπλωμα σχετικού οργάνου. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.

V. Μάθημα των Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων:

Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Τεκμηριωμένη γνώση – ενασχόληση με το παραδοσιακό όργανο τουλάχιστον πέντε ετών.

 

Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας το ειδικό συνημμένο έντυπο (όχι ηλεκτρονικά) στη Διεύθυνση ή Γραφείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου υπάγεται το σχολείο στο οποίο ανήκουν οργανικά. Στη συνέχεια οι αιτήσεις αυτές θα αποσταλούν από τις υπηρεσίες που τις παρέλαβαν στη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων απόσπασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και επίσημα έγγραφα, (πρωτότυπα ή αντίγραφα), για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων. Σχετικά σημειώνουμε ότι κανένας τίτλος σπουδών δε θα λαμβάνεται υπόψη εάν δεν είναι επικυρωμένος. Η βεβαίωση προϋπηρεσίας σε ιδιωτικό μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα θα πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο του περιεχομένου της από τη Διεύθυνση Καλών Τεχνών – Τμήμα Μουσικής του Υπουργείου Πολιτισμού.

Σημειώνεται επίσης ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά απολύτως σχετικά με το αντικείμενο που καλούνται να διδάξουν στα Μουσικά Σχολεία ή τη σχέση τους με τη μουσική και τις τέχνες. Για το λόγο αυτό οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δ.Ε. της χώρας δεν θα πρέπει να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά που δεν κρίνονται απαραίτητα για τη διαμόρφωση κρίσης για τους υπό απόσπαση εκπαιδευτικούς, όπως απολυτήρια Λυκείου, Στρατού, δίπλωμα οδήγησης, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που δεν αφορούν Μουσικά Σχολεία, καθώς και φωτοτυπίες και αποκόμματα εφημερίδων.

Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής (για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ16) και γνώμη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν απόσπαση μόνο για τα σχολεία στα οποία είχαν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν βάσει των προσόντων τους κατά το διορισμό τους, συνεπώς, όσοι έχουν διοριστεί αποκλειστικά σε μουσικά σχολεία μπορούν να αποσπαστούν μόνο σε αυτά.

Άρα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.7.α του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146Α΄), οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ16, απόφοιτοι Ωδείου, οι οποίοι διορίστηκαν από το 2006 με προϋπηρεσία 30μήνου και τοποθετήθηκαν αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία, δύνανται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης μόνο για τα Μουσικά Σχολεία και τους φορείς.

Συνεπώς παρακαλούμε τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Γραφείων Δ.Ε., κατά τη διαδικασία των αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, να ελέγχουν τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών για απόσπαση και να δέχονται μόνο τις αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Επίσης σημειώνεται ότι εκπαιδευτικοί που ζητούν απόσπαση σε Τμήματα Ένταξης Μουσικών Σχολείων υπάγονται στην περίπτωση 4 της εγκυκλίου, δηλαδή θα πρέπει να κάνουν αίτηση απόσπασης για το ΠΥΣΔΕ όπου ανήκει το σχολείο με το τμήμα ένταξης και κατόπιν, με αίτησή τους στην αρμόδια Διεύθυνση Δ.Ε., να ζητήσουν τη σχετική τοποθέτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 3442280 (κα Χατζοπούλου) και 210 3442235 (κα Φραϊδάκη).

έντυπο αίτησης σε μουσικά σχολεία

 

  1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία έως 31 Αυγούστου 2008 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ως μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι).

Το επόμενο σχολικό έτος 2008-09 θα λειτουργήσουν τα παρακάτω Καλλιτεχνικά Σχολεία:

1.Γέρακα Αττικής (Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου, Α΄,Β’,Γ’ Λυκείου)

2.Ηρακλείου Κρήτης (Α΄, Β και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου, Α΄ ,Β’Λυκείου)

3.Θεσσαλονίκης (Α΄,Β΄ τάξη Γυμνασίου)

Τα σχολεία αυτά έχουν τις εξής κατευθύνσεις:

1.Θέατρο-Κινηματογράφος

2.Εικαστικά

3.Χορός

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας (29 ώρες) και Καλλιτεχνικά Μαθήματα (16 ώρες).

 έντυπο αίτησης σε καλλιτεχνικά σχολεία

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1. Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων θα πρέπει να έχουν σχέση με τις τέχνες, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση τίτλου σπουδών από σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος ή τεκμηριωμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα.

2. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08 θα πρέπει να έχουν ακολουθήσει την κατεύθυνση Ζωγραφικής- Γλυπτικής και -κατά προτίμηση- να έχουν γνώσεις σκηνογραφίας.

3. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 να έχουν ειδικότητα στον Παραδοσιακό Χορό.

4. Ένας από τους Φιλολόγους να είναι λογοτέχνης.

5. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16 να είναι μουσικοί-διπλωματούχοι πιάνου και να έχουν γνώσεις φωνητικής.

Ειδικά η απόσπαση των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16 γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα και από εισήγηση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων καθώς και γνώμη του ΚΥΣΔΕ.

Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας το ειδικό συνημμένο έντυπο (όχι ηλεκτρονικά) στη Διεύθυνση ή Γραφείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου υπάγεται το σχολείο στο οποίο ανήκουν οργανικά. Στη συνέχεια οι αιτήσεις αυτές θα αποσταλούν από τις υπηρεσίες που τις παρέλαβαν στη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων απόσπασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και επίσημα έγγραφα, (πρωτότυπα ή αντίγραφα), για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων. Σχετικά σημειώνουμε ότι κανένας τίτλος σπουδών δε θα λαμβάνεται υπόψη εάν δεν είναι επικυρωμένος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210 3442250 (κα Γαλλίκα) και 210 3442235 (κα Μπιγέρη).

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών (μη ειδικού προσωπικού) σε Σ.Μ.Ε.Α., Τμήματα Ένταξης, καθώς και σε Πειραματικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τυχόν κενές θέσεις στα σχολεία αυτά θα καλυφθούν με απόσπαση εκπαιδευτικών είτε από τους ανήκοντες οργανικά σε σχολεία του νομού είτε από εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση του οικείου κατά περίπτωση συμβουλίου. Οι αποσπάσεις αυτές γίνονται με απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και γνώμη του οικείου συμβουλίου.

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός επιθυμεί να τοποθετηθεί σε ένα από τα παραπάνω σχολεία που όμως ανήκει σε άλλο ΠΥΣΔΕ από αυτό της οργανικής του θέσης, υποβάλλει αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και στη συνέχεια, εφόσον ικανοποιηθεί το αίτημα του , υποβάλλει νέα αίτηση στο ΠΥΣΔΕ που αποσπάστηκε για την τοποθέτηση του σε ένα από τα συγκεκριμένα σχολεία.

Συγκεκριμένα για τις αποσπάσεις μη ειδικού προσωπικού σε Σ.Μ.Ε.Α. και τμήματα Ένταξης, σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που θα αποσπασθούν σ’ αυτές τις σχολικές μονάδες πρέπει να έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. Α4 του Ν.2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78Α΄/14-3-2000), όπως αυτό τροποποιήθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267Α΄/20-11-2003).

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για τα Διαπολιτισμικά Σχολεία.

 

Τυχόν κενές θέσεις στα Διαπολιτισμικά σχολεία θα καλυφθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της προηγούμενης παραγράφου. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για απόσπαση στα σχολεία αυτά θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα προσόντα που να μπορούν να αποδείξουν με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό για τη γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτεραιότητα της μητρικής γλώσσας της πλειοψηφίας των μαθητών).

β. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων σχετικών με τη διδασκαλία σε παλιννοστούντες μαθητές.

γ. Βεβαιώσεις για τυχόν προϋπηρεσία τους σε Διαπολιτισμικά Σχολεία ή σε Σχολεία του Εξωτερικού.

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας

 

Για αποσπάσεις σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας έχει ήδη εκδοθεί εγκύκλιος (αρ.1243/19-03-2008) από την αρμόδια υπηρεσία (ΙΔΕΚΕ, τηλ. 210-2530286, κα Αδάμ). Όσον αφορά τις αποσπάσεις στο ΙΔΕΚΕ και στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, για γραμματειακή υποστήριξη, θα υποβάλλονται χειρόγραφες αιτήσεις στη Διεύθυνση ΙΔΕΚΕ, Αχαρνών 417, ΤΚ 111 43. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν παράλληλα αίτηση απόσπασης για ΠΥΣΔΕ ή φορέα.

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΚΔΑΥ

 

Για αποσπάσεις σε ΚΔΑΥ θα εκδοθεί εγκύκλιος από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κo Παπαιωάννου, τηλ. 210 3442191.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ) και Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΕΤΑΔ).

Για αποσπάσεις σε τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ) και Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΕΤΑΔ) θα εκδοθεί εγκύκλιος από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ) . Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κo Φουρτούνη, τηλ. 210 3442208.

 

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ή των Γραφείων της οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών οφείλουν να ελέγξουν την ορθότητα των δηλουμένων από τους εκπαιδευτικούς υπηρεσιακών στοιχείων καθώς και το αν αυτοί θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Δ της παρούσας. (Θα ακολουθήσει σχετικό έγγραφο οδηγιών με τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων σχετικά με τον έλεγχο και την αποστολή των αιτήσεων απόσπασης).

 

Δ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τις παρακάτω περιπτώσεις εκπαιδευτικών:

 

α) Όσων διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν τη διετή υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005.

β) Όσων είναι στελέχη της εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων, Τμημάτων Εκπαίδευσης, Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων) και η θητεία των οποίων λήγει μετά τις 31-08-2008.

γ) Όσων υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2008.

 

Αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών των παραπάνω περιπτώσεων δεν γίνονται δεκτές

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπώνται και τους χορηγηθεί/ανανεωθεί η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, θα πρέπει υποχρεωτικά να ανακαλέσουν είτε την άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης είτε την απόσπασή τους.

Εφιστάται η προσοχή όλων των υπηρεσιών και φορέων για την αυστηρή τήρηση των ανωτέρω υποδείξεων και προθεσμιών.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: