Ειδικές άδειες λόγω COVID-19 μετά την επαναλειτουργεία των Σχολείων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΩ COVID-19 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

(χορηγείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας)

Διάρκεια: 4 ημέρες (3 ειδικού σκοπού + 1 κανονική υποχρεωτικά)

Χορηγείται είτε διακεκομμένα είτε συνεχόμενα.

Εφόσον ο/η εκπαιδευτικός έχει εξαντλήσει την κανονική του άδεια μπορεί –αντί γι’ αυτήν τη 1 κανονική- να πάρει άλλη άδεια που πιθανόν δικαιούται (π.χ. αιμοδοτική, ανατροφής , άνευ αποδοχών, γονική αν το παιδί έχει επιστρέψει στο σχολείο) Για τους αναπληρωτές άνευ αποδοχών δικαιούνται όσοι έχουν προϋπηρεσία σε υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ τουλάχιστον 12 μήνες.

Ποιοι τη δικαιούνται:

Α) Όσοι/όσες έχουν τέκνα που φοιτούν σε σχολικές μονάδες και ειδικότερα σε υποτμήμα της σχολικής τάξης, το οποίο δε λειτουργεί καθημερινά. Η άδεια αυτή αφορά στις ημέρες της εβδομάδας που τα τέκνα τους δεν υποχρεούνται να προσέλθουν στο σχολείο (χορηγείται διακεκομμένα για τις ημέρες μη λειτουργίας του υποτμήματος)

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ)

 • Υπεύθυνη δήλωση (ότι το τέκνο τους….. φοιτά στο συγκεκριμένο σχολείο….., το εβδομαδιαίο του πρόγραμμα είναι… και οι υποχρεωτικές παρακολουθήσεις είναι……)

 • Βεβαίωση από το σχολείο που φοιτά ο μαθητής (που θα βεβαιώνει τα παραπάνω).

 • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος που να βεβαιώνει ότι ο/η σύζυγος (ονοματεπώνυμο) ο/η οποίος/α εργάζεται (……αναφέρει πού δουλεύει) δεν κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού και δεν εργάζεται εξ΄ αποστάσεως.

 • Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της άδειας θα προσκομίσει και τη βεβαίωση του εργοδότη που θα βεβαιώνει ότι ο/η σύζυγός του/της δεν έκανε χρήση της άδειας ειδικού σκοπού και δεν εργαζόταν εξ’ αποστάσεως.

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

(Για να φτιάξετε την Απόφαση χρησιμοποιείτε το έντυπο ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΣΠΑ ή ΠΕΠ ή ΔΥΕΠ ή ΠΔΕ ανάλογα με την πράξη που ανήκει ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός) και για το μόνιμο προσωπικό Εντυπα – Πρότυπο απόφασης χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού

Β) Όσοι/όσες εκπαιδευτικοί έχουν τέκνο που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από τον Covid-19 ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος (όχι παππού ή γιαγιά) που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου ή νοσεί.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ)

 • Βεβαίωση από τη σχολική μονάδα ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στο σχολείο για την παρακολούθηση των μαθημάτων κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από τους γονείς.

 • Υπεύθυνη δήλωση που να βεβαιώνει ότι ο/η σύζυγος (ονοματεπώνυμο) ο/η οποίος/α εργάζεται (……αναφέρει πού δουλεύει) δεν κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού και δεν εργάζεται εξ΄ αποστάσεως.

 • Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της άδειας θα προσκομίσει και τη βεβαίωση του εργοδότη που θα βεβαιώνει ότι ο/η σύζυγός του/της δεν έκανε χρήση της άδειας ειδικού σκοπού και δεν εργαζόταν εξ’ αποστάσεως.

 • Γνωμάτευση από γιατρό αντίστοιχης ειδικότητας που να πιστοποιεί ότι το τέκνο ανήκει σε συγκεκριμένη ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από τον Covid-19 ή πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ.

(Για να φτιάξετε την Απόφαση χρησιμοποιείτε το έντυπο ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΣΠΑ ή ΠΕΠ ή ΔΥΕΠ ή ΠΔΕ ανάλογα με την πράξη που ανήκει ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός) και για το μόνιμο προσωπικό Εντυπα – Πρότυπο απόφασης χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού

Γ) Όσοι έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς ή παιδικούς σταθμούς Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ)

 • Υπεύθυνη δήλωση που να βεβαιώνει ότι ο/η σύζυγος (ονοματεπώνυμο) ο/η οποίος/α εργάζεται (……αναφέρει πού δουλεύει) δεν κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού και δεν εργάζεται εξ΄ αποστάσεως.

 • Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της άδειας θα προσκομίσει και τη βεβαίωση του εργοδότη που θα βεβαιώνει ότι ο/η σύζυγός του/της δεν έκανε χρήση της άδειας ειδικού σκοπού και δεν εργαζόταν εξ’ αποστάσεως.

(Για να φτιάξετε την Απόφαση χρησιμοποιείτε το έντυπο ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΣΠΑ ή ΠΕΠ ή ΔΥΕΠ ή ΠΔΕ ανάλογα με την πράξη που ανήκει ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός) και για το μόνιμο προσωπικό Εντυπα – Πρότυπο απόφασης χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού

Δ) Όσοι έχουν τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών που δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Σύμφωνα με το χωρίο της εγκυκλίου (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-5-2020, ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ) που εξέδωσε το ΥΠΕΣ στις 26-5-2020 αναφέρονται τα εξής:

«Επιπλέον και δεδομένου ότι η άδεια ειδικού σκοπού επεκτάθηκε ως δικαίωμα και σε γονείς τέκνων που δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, υπενθυμίζεται ότι για αυτήν την κατηγορία γονέων προβλέπεται ότι χορηγείται κατ’ αρχάς η διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι και 25% ημερησίως σύμφωνα με την ανωτέρω ρύθμιση και κατ’ εξαίρεση η άδεια ειδικού σκοπού, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της οικείας διάταξης.»

 • Αίτηση (για μειωμένο ωράριο μέχρι και 25% ημερησίως- ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ)

 • ή Αίτηση για άδεια ειδικού σκοπού (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ αν τους εγκρίνετε την άδεια)

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 • Υπεύθυνη δήλωση (που θα δηλώνει ότι έχει τέκνο ηλικίας… και δεν υπάρχει η δυνατότητα φροντίδας του από άλλο πρόσωπο λόγω των εκτάκτων συνθηκών του covid-19).

 • Υπεύθυνη δήλωση που να βεβαιώνει ότι ο/η σύζυγος (ονοματεπώνυμο) ο/η οποίος/α εργάζεται (……αναφέρει πού δουλεύει) δεν κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού και δεν εργάζεται εξ΄ αποστάσεως.

 • Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της άδειας θα προσκομίσει και τη βεβαίωση του εργοδότη που θα βεβαιώνει ότι ο/η σύζυγός του/της δεν έκανε χρήση της άδειας ειδικού σκοπού και δεν εργαζόταν εξ’ αποστάσεως.

Για να φτιάξετε την Απόφαση για άδεια μειωμένου ωραρίου χρησιμοποιείτε το έντυπο ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΣΠΑ ή ΠΕΠ ή ΔΥΕΠ ή ΠΔΕ ανάλογα με την πράξη που ανήκει ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός) και για το μόνιμο προσωπικό Εντυπα – Πρότυπο απόφασης χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού

(Για να φτιάξετε την Απόφαση για άδεια ειδικού σκοπού χρησιμοποιείτε το έντυπο ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΣΠΑ ή ΠΕΠ ή ΔΥΕΠ ή ΠΔΕ ανάλογα με την πράξη που ανήκει ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός) και για το μόνιμο προσωπικό Εντυπα – Πρότυπο απόφασης χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

1) Αν ο/η σύζυγος της/του εκπαιδευτικού ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ τότε ο/η εκπαιδευτικός δε δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Τη δικαιούται μόνο αν ο/η σύζυγος που δεν εργάζεται:

– νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή

– νοσεί από τον κορωνοϊό COVID – 19 ή

– είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή

– λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)

– λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας.

Δικαιολογητικά: Αίτηση + Υπεύθυνη Δήλωση + δικαιολογητικό

2) Αν ο/η σύζυγος του εκπαιδευτικού κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ή εργάζεται εξ αποστάσεως δε δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού και ο/η εκπαιδευτικός.

3) Αν ο/η σύζυγος είναι ελεύθερος επαγγελματίας ο/η εκπαιδευτικός θα φέρνει υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι που η φύση της εργασίας δεν επιτρέπουν τη φροντίδα των τέκνων λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Οι αιτήσεις αυτές θα εξετάζονται κατά περίπτωση και βάσει προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

(χορηγείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας)

Διάρκεια: Για το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διασποράς του COVID-19

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ)

 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ ή γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο ή βεβαίωση γιατρού (ιδιώτη ή συμβεβλημένου με ΕΟΠΥΥ) αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση όπου θα πιστοποιείται ότι ο/η εκπαιδευτικός εντάσσεται σε μία από τις συγκεκριμένες ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 .

 • Αν δεν έχει ακόμη το παραπάνω δικαιολογητικό θα προσκομίζει Υπεύθυνη δήλωση (που θα δηλώνει ότι θα προσκομίσει τη βεβαίωση του γιατρού σε εύλογο χρονικό διάστημα)

 • Αν ο αναπληρωτής ή ο μόνιμος εκπαιδευτικός, δεν προσκομίσει το αποδεικτικό ότι ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, θα χρεωθεί εκ των υστέρων άλλου είδους άδεια (π.χ. κανονική, άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών, κ.λ.π.)

(Για να φτιάξετε την απόφαση χρησιμοποιείτε το έντυπο ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΠΑ ή ΠΕΠ ή ΔΥΕΠ ή ΠΔΕ ανάλογα με την πράξη που ανήκει ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός) και για το μόνιμο προσωπικό Εντυπα – Πρότυπο απόφασης χορήγησης ειδικής άδειας ευπαθών ομάδων

Ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 ορίζονται πλέον από 18.5.2020 συνολικά οι κάτωθι:

1.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης του ατόμου.

1.2. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: <40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.

1.3. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.

1.4. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια ή και με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς σοβαρού βαθμού που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με βδιεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης πνευμονικής πάθησης.

1.5. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. Ιδίως ως προς τα άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη ως ενδεικτικές τιμές λαμβάνονται οι ακόλουθες: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. 5 τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.

1.6. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις.

1.7. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.

1.8. Άτομα με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση).

1.9. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI>40).

1.10. Άτομα που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη) σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού – Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν 2 ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα – HIV ασθενείς με CD4≤200/μL.

1.11. Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.

1.12. Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, δρεπανοκυτταρική αναιμία και πολυμεταγγιζόμενα άτομα.

1.13. Γυναίκες που κυοφορούν.

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

(χορηγείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας)

Αφορά σε αναπληρωτές ή μόνιμους που απαιτείται να τεθούν σε περιορισμό κατόπιν οδηγιών που τους έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ.

Διάρκεια: Για όσο χρονικό διάστημα του έχουν ορίσει (συνήθως 14 ημέρες)

Δικαιολογητικά:

-Αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ)

-Υπεύθυνη δήλωση (θα αναγράφονται ο αρμόδιος φορέας και ποιος έδωσε την οδηγία, πότε, για ποιο λόγο και θα προσδιορίζεται το ακριβές χρονικό διάστημα, για το οποίο δόθηκε η οδηγία για τη θέση σε περιορισμό)

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί προσμετρώνται στους εκπ/κούς που δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

(Για να φτιάξετε την απόφαση χρησιμοποιείτε το έντυπο ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΣΠΑ ή ΠΕΠ ή ΔΥΕΠ ή ΠΔΕ ανάλογα με την πράξη που ανήκει ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός) και για το μόνιμο προσωπικό Εντυπα – Πρότυπο απόφασης χορήγησης αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: