άδειες εκπαιδευτικών: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Με την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3528/2007 από τον Ν.4210/2013, την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην εθνική νομοθεσία με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του Ν. 4075/2012, σας παραθέτουμε τις άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των αδειών αυτών. Επισημαίνουμε ότι, όλες οι άδειες για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου χορηγούνται από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, είτε οργανικά είτε με απόσπαση. Στην περίπτωση απόσπασης, η Υπηρεσία, στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση, με την οποία χορηγείται η άδεια, στην οργανική τους θέση. Οι άδειες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου εξετάζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο της οργανικής θέσης. Στην περίπτωση αποσπασμένου εκπαιδευτικού, o φορέας απόσπασης έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί θετικά ή αρνητικά για τις άδειες οι οποίες εξετάζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο της οργανικής θέση. Οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (N.3528/2007), άρθρα 48 έως 53 για τις κανονικές και λοιπές άδειες, καθώς και άρθρα 54 έως 56 για τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφαρμόζονται και στους εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου, βάσει των προβλέψεων του Ν. 2839/2000 (άρθρο 4 παρ. 5) και του Ν. 3230/2004 (άρθρο 12 παρ. 6 και 7), με τις οποίες επεκτάθηκε η ισχύς των ανωτέρω άρθρων και στο προσωπικό αυτό. Αναφορικά με την εφαρμογή της υπ’ αριθμ.Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-9-2014/Φ.Ε.Κ.2648τ.Β’/7-10-2014  Υπουργικής Απόφασης, με την οποία μεταβιβάστηκε στους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων η αρμοδιότητα χορήγησης των κανονικών αδειών, ειδικών αδειών, παρακολούθησης σχολικής επίδοσης, αναρρωτικών και αδειών εξετάσεων στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της Σχολικής Μονάδας που προΐστανται, αναφέρουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις: Συνέχεια

Advertisements

άδειες άνευ αποδοχών

cropped-ceb4ceb9ceb1ceb4ceaecebbcf89cf83ceb71.jpg

Οι άδειες άνευ αποδοχών μπορούν να δοθούν όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή αν κάποιος εκπαιδευτικός επιθυμεί να ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό του, ή να μείνει στο εξωτερικό.
Άδεια άνευ αποδοχών μπορούν να πάρουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών.
Ακολούθως παρουσιάζονται όσα προβλέπονται για τις άδειες άνευ αποδοχών:

Συνέχεια

κανονικές άδειες εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες εντάσσονται στους υπαλλήλους που έχουν διακοπές εργασίας και για το λόγο αυτό μπορούν, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να παίρνουν έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια με αποδοχές κατά ημερολογιακό έτος (παρ. 4). Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με διάθεση έως τη λήξη του διδακτικού έτους σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού.

Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, σε εποπτευόμενους φορείς, σε πολιτικά γραφεία υπουργών, βουλευτών, καθώς και σε άλλες Υπηρεσίες, για κάθε έτος απόσπασης, μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 48 του Υ.Κ. Δηλαδή, μπορούν να παίρνουν κανονική άδεια με αποδοχές, διάρκειας από 20 έως 25 ή 30 ημέρες (για πενθήμερη ή εξαήμερη εβδομάδα εργασίας αντίστοιχα), βάσει των ετών δημόσιας υπηρεσίας. Μετά την επιστροφή στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, παύει να ισχύει το δικαίωμα χορήγησης της άδειας αυτής, ακόμη και αν αποδεδειγμένα δεν έχουν κάνει χρήση.

Τέλος, η προσαύξηση των τεσσάρων εργάσιμων ημερών της κανονικής άδειας σε όσους υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές εφαρμόζεται μόνο στους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται σε φορείς (άρθρο 48 παρ.3).

Έχεις δικαίωμα!

Η περσινή μας χάρτα δικαιωμάτων επικαιροποιημένη σε μια σειρά από ζητήματα σε ένα ενιαίο κείμενο. Μπορείτε να το κατεβάσετε. Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας είναι στα δικά μας χέρια. Εχεις Δικαίωμα!

Δικαίωμα σε μια δίκαιη τοποθέτηση

 Τι προβλέπεται

 Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες της περιοχής διορισμού με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου. Για το σκοπό αυτό οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης. Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα. (αντίστοιχη είναι και η διαδικασία τοποθετήσεων αναπληρωτών) 

Κατά συνέπεια

~ Κάθε νεοδιοριζόμενος/η έχει δικαίωμα να του γνωστοποιηθούν όλα τα κενά της περιοχής διορισμού.  Κάθε απόκρυψη κενών από πλευράς διοίκησης είναι απολύτως παράνομη. Κάθε νεοδιοριζόμενος/η έχει δικαίωμα να μάθει όχι μόνο που τοποθετήθηκε αλλά και την σειρά κατάταξης των υπόλοιπων νεοδιοριζόμενων και τις τοποθετήσεις τους.

~ Κάθε νεοδιοριζόμενος/η έχει δικαίωμα να κάνει ένστασή στην απόφαση τοποθετήσεων εάν θεωρεί ότι αδικήθηκε ή ότι δεν του γνωστοποιήθηκαν όλα τα κενά.

Επιπλέον διεκδικούμε

~ Μαζικούς διορισμούς  εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων με μοναδικό κριτήριο το χρόνο λήψη πτυχίου. Κατάργηση του ΑΣΕΠ.

~ Οργανικές θέσεις στα σχολεία όλες οι αναγκαίες για το εκπαιδευτικό έργο θέσεις με μη λογιστικό τρόπο. Αναλογία μαθητών 1/15 σε νηπιαγωγείο, Α & Β Δημοτικού, 1/20 στις υπόλοιπες τάξεις.   Οι σύλλογοι διδασκόντων να αποφασίζουν πόσα είναι τα κενά στο σχολείο.

Δεν συμβιβαζόμαστε στις τοποθετήσεις

· Διεκδικούμε σταθερά τη δίκαιοσύνη στις τοποθετήσεις. Διεκδικούμε να αναρτηθεί κατάσταση με όλους τους τοποθετηθέντες και τα μόριά τους δίπλα.

· Καταγγέλλουμε κάθε παράνομη προσπάθεια απόκρυψης κενού από τις επιλογές τοποθετήσεων και ενημερώνουμε το ΔΣ του Συλλόγου για αυτό.

 

Δικαίωμα άδειας

 Τι προβλέπεται

1)ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

~ Κανονική άδεια από 10 έως 14 ημέρες το χρόνο ανάλογα την γεωγραφική περιοχή. Στο Νομό Ροδόπης η κανονική άδεια είναι έως 14 ημέρες.

~ Ειδική άδεια έως 5 ημέρες σε περίπτωση γάμου ή έως 3 ημέρες σε περίπτωση θανάτου στενού συγγενή ή έως 22 ημέρες σε περίπτωση τέκνου που χρήζει μεταγγίσεων ή περιοδικής νοσηλείας.

~ Μακρά αναρρωτική άδεια έως τόσους μήνες όσα τα έτη υπηρεσίας του εκπαιδευτικού. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες έως 10 ημέρες το χρόνο ενώ για απουσία έως 2 ημερών αρκεί απλή δήλωση και αίτηση του εκπαιδευτικού.

~ Μητρότητας 2μήνες πριν τον τοκετό και 3 μήνες μετά (λοχείας). Σε περίπτωση επαπειλούμενης κύησης, χορηγείται αναρρωτική άδεια με πλήρεις αποδοχές, με βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία.

~ Ανατροφής εννέα μήνες οποιαδήποτε περίοδο μέχρι το παιδί να φτάσει τα 4 έτη Την άδεια μπορεί να την πάρει η μητέρα  και ο πατέρας υπό κάποιες προϋποθέσεις.

~ Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για για  συμμετοχή του σε προγράμματα μετεκπαίδευσης ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

~ Άδεια εξετάσεων έως 20 ημέρες το χρόνο, για συμμετοχή σε εξεταστικές περιόδους  προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών

~ Αιμοδοτική άδεια  3 ημερών σε περίπτωση ανταπόκρισης σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς συμμετοχής σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία ή εθελούσια προσέλευση του εκπαιδευτικού σε κέντρο αιμοδοσίας. Πάντα ή 1 ημέρα είναι η ημέρα αιμοδοσίας ενώ οι επιπλέον μπορούν να είναι εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους. Ισχύει και για αιμοδοσία αιμοπεταλίων.

~ Άνευ αποδοχών μέχρι 1 μήνα το χρόνο υπολογιζόμενος σαν χρόνος υπηρεσίας, Μέχρι 2 έτη σε μητέρες με παιδιά κάτω των 6 ετών χωρίς να υπολογίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας.

 2) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ & ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

~ Κανονική άδεια (για τους αναπληρωτές) ίδια με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. ~ Αναρρωτική άδεια 15 ημέρες άδεια με αποδοχές. Ωστόσο και μετά την υπέρβαση 1 μηνός απουσίας λόγω ασθενείας , η εργασιακή σχέση εξακολουθεί να ισχύει. Εφόσον ασθενήσουν, οφείλουν να απευθυνθούν στο ΙΚΑ της περιοχής τους. Κατόπιν υποβάλλουν αίτηση και ιατρική γνωμάτευση από το Ι.Κ.Α. στο σχολείο τους.

~ Άδειες μητρότητας : 17 εβδομάδες (οι 8 πριν τον τοκετό και οι 9 μετά) και επιπλέον 6 μήνες άδεια ανατροφής αμειβόμενη  από τον ασφαλιστικό φορέα.

κατά συνέπεια:

~ Οι διάφορες άδειες είναι δικαίωμα των εκπαιδευτικών και δεν μπορούν να περικοπούν εφόσον αιτιολογούνται.

~ Τυχόν απουσία μας λόγω άδειας από το σχολείο δεν προκαλεί πρόβλημα στο σχολείο και στους συναδέλφους  εφόσον τηρούνται οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων για κάλυψη κενών με ενιαίο τρόπο.

~ Οι άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης που χορηγούνται με απόφαση του ΑΠΥΣΠΕ ή του ΥΣΜΕ στα μειονοτικά πρέπει να κατανέμονται δίκαια μεταξύ των αιτούντων. Αν θεωρούμε ότι αδικούμαστε από τις αποφάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων το καταγγέλλουμε στο ΔΣ του Συλλόγου.

επιπλέον  διεκδικούμε :

~ Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι να έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα σε άδειες. Επιπλέον οι ωρομίσθιοι να αμείβονται κατά τις επίσημες  αργίες κανονικά καθώς η απώλεια των ωρών τους δε γίνεται με δική τους υπαιτιότητα.

~ Η κανονική άδεια να είναι ενιαία 14 ημέρες το χρόνο για όλη την Ελλάδα.

~ Διπλασιασμός άμεσα των πιστώσεων για άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης με τελικό στόχο στο μέλλον όλοι οι εκπαιδευτικοί να μπορούν δύο φορές κατά τα χρόνια υπηρεσίας τους να πάρουν τέτοια άδεια για επιμορφωτικούς λόγους.

~ Η χορήγηση υπηρεσιακών αδειών εκπαίδευσης να γίνεται από τους κατά τόπους συλλόγους εκπαιδευτικών σε ανοιχτή συζήτηση και διαδικασία. Οι σύλλογοι εκπαιδευτικών γνωρίζουν καλύτερα από οποιοδήποτε υπηρεσιακό όργανο τις μορφωτικές ανάγκες των συναδέλφων τους. 

~ Η άδεια ανατροφής στον ένα χρόνο και να καταργηθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες την παίρνει ο πατέρας (π.χ ότι η μητέρα πρέπει να είναι δημόσιος υπάλληλος)

δε συμβιβαζόμαστε στις άδειες

Επειδή οι άδειες είναι κεκτημένα δικαιώματα που έρχονται να ικανοποιήσουν πραγματικές ανάγκες του κάθε εκπαιδευτικού και ο σύλλογος διδασκόντων πρέπει να έχει βρει ενιαίο τρόπο να αντιμετωπίζει τις απουσίες από άδειες (χωρίς καταστρατηγήσεις ωραρίων).

Επειδή οι επιπλέον σπουδές δεν είναι πολυτέλεια αλλά μορφωτική ανάγκη, 

~ Δεν το «σκεφτόμαστε» να ζητήσουμε άδεια εάν την έχουμε ανάγκη και καταγγέλλουμε αμέσως στο ΔΣ του Συλλόγου τυχόν περικοπές του δικαιώματός μας αυτού (μάλλον σπάνιο). Καταγγέλλουμε αμέσως στο ΔΣ του Συλλόγου αδικίες στις χορηγήσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης. 

 

Εργασιακά δικαιώματα & Σύλλογος Διδασκόντων

 Τι προβλέπεται:

Α) Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου.

Β) Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστο μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.

Γ) Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος……….

Κατά συνέπεια:  Α) ΓΕΝΙΚΑ

~ Έχουμε στη συνεδρίαση τα ίδια δικαιώματα με κάθε άλλο συνάδελφο ασχέτως χρόνων υπηρεσίας η σχέσεως εργασίας και τα διεκδικούμε.

~ Ζητάμε να καταγράφεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων η γνώμη μας άσχετα εάν αυτή είναι πλειοψηφούσα η όχι. Αυτό είναι δικαίωμα που κατοχυρώνεται από το νόμο και αναδεικνύει τη δημοκρατικότητα της συνεδρίασης. Κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει πρακτικά που δεν έχουν τηρηθεί με αυτό τον τρόπο.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων έχει δικαίωμα να συζητά και να παίρνει αποφάσεις που σχολιάζουν και κρίνουν την εκπαιδευτική πολιτική.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων έχει δικαίωμα να συζητά και να παίρνει αποφάσεις που σχολιάζουν και κρίνουν την εκπαιδευτική πολιτική.

~ Επειδή οι εγκύκλιοι και οι διαταγές της διοίκησης δεν είναι νόμοι ο σύλλογος διδασκόντων έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εφαρμογή μιας εγκυκλίου ή την υλοποίηση μιας διαταγής εάν την κρίνει ως παράνομη και αντισυνταγματική. 

~ Ο σύλλογος διδασκόντων  έχει δικαίωμα (και υποχρέωση ταυτόχρονα) να ενημερώνεται για κάθε έγγραφο που φτάνει στο σχολείο και αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να βρίσκονται συνεχώς στη διάθεση όλων των συναδέλφων.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων κατανέμει όλες τις εργασίες του σχολείου. Κάθε συνάδελφος έχει δικαίωμα να απαιτήσει δίκαιη κατανομή των εργασιών αυτών ασχέτως χρόνων υπηρεσίας γενικώς ή αρχαιότητας στο συγκεκριμένο σχολείο.

 Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

~ Υπεύθυνος για τη σύνταξη του προγράμματος και την κατανομή των τάξεων και των μαθημάτων είναι ο σύλλογος διδασκόντων (και όχι ο διευθυντής) Το πρόγραμμα πρέπει να συντάσσεται ισοκατανέμοντας τα κενά, όπου δε μπορεί να αποφευχθούν (υποχρεωτικά κενά στο πρόγραμμα δεν υπάρχουν) και τις ώρες για ενισχυτική διδασκαλία, όπου περισσεύουν.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να διαμορφώνει μεταβατικά προγράμματα σε περιπτώσεις έλλειψης εκπαιδευτικών, να αποφασίζει για την κάλυψη απουσιών συναδέλφων με ενιαίο τρόπο και γενικά να αποφασίζει όσα προαναφέρθηκαν για το ωράριο.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να ζητά  από τους Σχολικούς Συμβούλους να εγκρίνουν το πρόγραμμα με την αποδοχή του αυτονόητου:  ότι κάθε απασχόληση και επιτήρηση των μαθητών τους μέχρι την αποχώρηση από το σχολείο/νηπιαγωγείο ανάγεται στο διδακτικό ωράριο.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων έχει το δικαίωμα όταν σε ένα τμήμα που προσεγγίζει τους 25 μαθητές υπάρχει μεγάλος αριθμός αλλοδαπών ή μαθητών με μητρική γλώσσα διαφορετική από την ελληνική, ή άλλοι παιδαγωγικοί λόγοι π.χ παιδιά με ειδικές ανάγκες, να προχωρήσει σε αποφάσεις για χωρισμό των τμημάτων σε δύο.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να αρνηθεί με απόφασή του την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης και γενικά δε μπορεί να υποχρεωθεί στην εφαρμογή διάφορων προγραμμάτων.

Γ) ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

~ Ο συνδικαλισμός είναι αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα τόσο του συλλόγου  διδασκόντων σαν συνόλου, όσο και κάθε συναδέλφου χωριστά.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων ή μέλη του (ή και οποιοσδήποτε άλλος) δεν μπορούν να εμποδίσουν εκπαιδευτικούς να ασκήσουν το δικαίωμά  τους στην απεργία.     Καλούμε κάθε εκπαιδευτικό να καταγγείλει στο ΔΣ του Συλλόγου κάθε τυχόν προσπάθεια για να μην ασκηθεί το δικαίωμα της απεργίας. (Σημείωση: Η ημέρα απεργίας μετρά κανονικά σαν μέρα υπηρεσίας για τους αναπληρωτές παρά τις διασπειρόμενες κατά καιρούς φήμες για το αντίθετο).

~ Ο σύλλογος διδασκόντων έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για τυχόν συνδικαλιστικά ή άλλα πολιτικά κείμενα που φτάνουν στο σχολείο. Αυτό είναι απόρροια του προαναφερθέντος δικαιώματος στην ενημέρωση.

Επιπλέον διεκδικούμε

~ Κατάργηση όλων εκείνων των νόμων που περιορίζουν ή προσπαθούν να περιορίσουν τα δικαιώματα των συλλόγων διδασκόντων αναθέτοντάς τα σε ανώτερα εππιπεδα στην διοικητική πυραμίδα .Τέτοιοι νόμοι είναι ο 2986 για την αξιολόγηση , το καθηκοντολόγιο, ο νέος ΔΥΚ κ.α. Καμιά έκθεση αυτοαξιολόγησης από τους συλλόγους διδασκόντων στο τέλος της χρονιάς.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων να αποφασίζει ποιος είναι ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών στη σχολική πραγματικότητα για την κάλυψη του εκπαιδευτικού έργου και όχι αυτό να γίνεται με «λογιστικό» τρόπο όπως σήμερα.

~ Όλοι οι εκπαιδευτικοί ελεύθεροι παραγωγοί  γνώσης με  ταυτόχρονη ενίσχυση του ρόλου του συλλόγου διδασκόντων με αποφασιστικό ρόλο σε ότι αφορά την εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία στα σχολεία.

Δε συμβιβαζόμαστε στις συνεδριάσεις των συλλόγων

Επειδή από την αμεσοδημοκρατική λειτουργία των συλλόγων διδασκόντων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τόσο η παιδαγωγική μας ελευθερία, όσο και η κατανομή του χρόνου εργασίας μας και ο ελεύθερός μας χρόνος,

Επειδή οι σύλλογοι διδασκόντων πρέπει να είναι τα κυρίαρχα όργανα που δημοκρατικά οργανώνουν και αποφασίζουν τη λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας,

· Δεν υποτασσόμαστε στη γνώμη και θέληση του συναδέλφου απλά επειδή είναι «παλαιότεροι» και «ξέρουν» περισσότερα. Εάν δεν γνωρίζουμε ζητάμε να πληροφορηθούμε τόσο το νομικό πλαίσιο του θέματος όσο και τις αντίστοιχες τυχόν αποφάσεις των συνδικαλιστικών μας οργάνων.

· Δεν υπογράφουμε πρακτικά εάν δεν καταγραφεί σε αυτά η άποψή μας και το σκεπτικό της , πλειοψηφούσα η όχι.

· Δεν δεχόμαστε υποκατάσταση των αρμοδιοτήτων του συλλόγου από άλλα άτομα (π.χ διευθυντής) γιατί αυτό απονεκρώνει το σύλλογο και τον καθιστά όργανο—φάντασμα.

· Διεκδικούμε όσα απορρέουν από τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα.

· Προσπαθούμε οι συζητήσεις του συλλόγου διδασκόντων να καταλήγουν σε αποφάσεις για να μη μεταφέρεται το δικαίωμα αυτό σε άλλο επίπεδο της διοικητικής πυραμίδας. (Σημείωση : μια αρνητική απόφαση είναι απόφαση π.χ σε προσπάθεια επιβολής υπερωριών)